K O N C E P C J A    P R A C Y

P r o g r a m  r o z w o j u

Przedszkola Nr 2 w Augustowie

na  lata 2016-2021

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Statut Przedszkola Nr2 w Augustowie

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i  zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut przedszkola.

O NASZEJ PLACÓWCE

 Przedszkole Nr 2 w Augustowie to przedszkole z tradycją. Założone w 1949 roku. Położone w centrum miasta Augustowa.. Usytuowane jest z dala od zakładów pracy, ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku. Dzisiejszy wizerunek naszego przedszkola
to wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki. Indywidualne wychowanie oparte
o wartości chrześcijańskie, sprzyjający klimat i przyjazna atmosfera w placówce, oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bardzo dobra współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawia to, że tu czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Wychowankom umożliwiamy samorealizację, pracę na rzecz innych, poprzez kształcenie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz poprzez kreatywne myślenie i działanie, wspieramy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdrowotnych i dzieci szczególnie uzdolnione, zapewniamy osiągnięcie przez dziecko pełnej gotowości szkolnej. Stoimy na straży praw dziecka.
Wszystkie dzieci z przedszkola biorą czynny udział w uroczystościach, akcjach charytatywnych oraz konkursach zewnętrznych organizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Słabymi stronami przedszkola jest mała powierzchnia placu zabaw, brak powierzchni otwartych do zabaw z piłką, brak pomieszczeń do zabaw i zajęć zindywidualizowanych oraz w małych grupach.

 CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną, hol, małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych, bibliotekę, ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. W roku szkolnym 2016/2017 sala gimnastyczna została przystosowana na salę dydaktyczną. Sale przedszkolne są przestronne ,słoneczne i przystosowane do potrzeb wychowanków. Kuchnia przedszkolna samodzielnie przygotowuje urozmaicone, smaczne i zdrowe, zbilansowane posiłki dla dzieci .Uwzględnia się indywidualne wymagania dietetyczne wychowanków ,zgodnie z zaleceniami rodziców i lekarzy.

Przedszkole Nr2 jest największe w Augustowie. W tym roku posiada 7 oddziałów , do których uczęszcza 175 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00, poza przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu lub sierpniu.Czas pracy placówki został ustalony zgodnie z zapotrzebowaniem rodzicó

 

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 1. ciekawe świata,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. uczciwe i prawdomówne,
 7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. świadome zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole :

     - ma motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
     - jest zainteresowane treściami nauczania, wykazuje chęć  poznawania czegoś nowego,miejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

 1. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 2. umiejętność współpracy w grupie,
 3. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 4. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 5. samodzielność,
 6. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 3. zasady kultury współżycia, postępowania,
 4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
 4. wyrażania swoich uczuć;


 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Cele ogólne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
 2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem

 1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych    możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

 1. stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
 2. rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 3. kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 4. wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 5. stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego   indywidualnym tempem,
 6. nauka przez aktywne działanie,
 7. głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 8. okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
 9. włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 1. zasada indywidualizacji
 2. zasada integracji
 3. Zasada wolności i swobody działania
 4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
 5. Zasada aktywności
 6. Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

 1. metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 2. Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
 3. opowieść ruchowa
 4. gimnastyka ekspresyjna
 5. gimnastyka rytmiczna
 6. pedagogika zabawy
 7. gimnastyka mózgu
 8. Metoda Dobrego Startu
 9. relaksacja
 10. bajkoterapia
 11. zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizują w grupach : Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Zdrowotnej, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej, Autorski program „Przedszkola uczy, bawi i wychowuje”

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 1. cele wychowania i nauczania
 2. działania zorientowane na dziecko,
 3. aktualne pory roku,
 4. święta i uroczystości
 5. tradycje przedszkola(kalendarz imprez)

 

FORMY PRACY

 1. praca indywidualna
 2. praca w małych zespołach
 3. praca z całą grupą
 4. „otwarte dni”
 5. zabawy

 

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 3. pełni rolę pracodawcy,
 4. organizuje pracę nauczycieli,
 5. inspiruje nauczycieli do działania,
 6. kieruje działalnością przedszkola,

 

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 1. protokolant Rad Pedagogicznych,
 2. lider WDN
 3. współpraca z PPP
 4. współpraca z biblioteką
 5. prowadzenie strony internetowej
 6. promocja przedszkola
 7. dekoracja placówki
 8. organizacja wycieczek
 9. uczestniczenie wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w posiedzeniu rekrutacyjnym
 10. opieka nad studentami podczas praktyki i opieka nad stażystami
 11. współpraca z innymi instytucjami

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:

 1. odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej -edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 2. opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

 1. tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów
 2. tworzenie rocznych programów
 3. udział w badaniach ewaluacyjnych, realizowanie zadań wynikających w przeprowadzonej ewaluacji
 4. monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
 5. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 6. opracowywanie wspólnych uroczystości,

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

 1. dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 2. wszechstronny rozwój dziecka
 3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 4. zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
 5. przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 6. przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 7. przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 8. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 9. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 10. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 11. podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 12. ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 13. promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

 1. zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 2. zebrania grupowe,
 3. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 4. konsultacje indywidualne,
 5. prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
 6. organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
 7. organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 8. organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 9. włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 10. konkursy, wycieczki,
 11. angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

 1. przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 2. zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 3. uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

 1. rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 2. satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
 3. kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 4. kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 5. urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 6. poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

 1. Urzędem Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 2. Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
 3. Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 4. Biblioteką Gminną,
 5. Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 6. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 7. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 8. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
 9. Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
 10. SANEPID-em
 11. sponsorami

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Cele:

 1. pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
 2. nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
 3. upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

 1. prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 2. dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 3. popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 4. promocyjne oraz strony internetowej,
 5. organizacja uroczystości ,
 6. zabieganie o notatki w prasie,
 7. prezentacja w lokalnych mediach,
 8. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 9. upowszechnianie informacji o przedszkolu

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

-każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
-zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
-raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
-rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy

 1. zakup pomocy dydaktycznych,
 2. malowanie sal
 3. zakup specjalistycznych pomocy do zajęć terapeutycznych,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

 1. analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,
 2. dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
 3. planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
 4. skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 2. zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
 3. doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 1. kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
 2. zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 3. kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

 

PRIORYTETY - KIERUNKI PLANOWANEJ PRACY

LATA SZKOLNE 2015/2016 - 2019/2020

 1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
 2. Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.
 3. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony
 4. Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.
 5. Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

 

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Publicznego w Chybiu:

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i     RadyRodziców.

5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

 

 

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08