RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Przedszkolu Nr 2 w Augustowie

Wprowadzony  Uchwałą nr 9./2016

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2

w Augustowie z dnia 15.09.2016r.Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie wybranych przez nauczycieli z grup programów wychowania przedszkolnego, wprowadzonych do użytku w placówce przez dyrektora zgodnie z wymogami prawa oświatowego. Zgodnie z nową postawa programową podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.
Również w zgodzie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego pobyt dzieci w przedszkolu uwzględnia pięć części:
• co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczona jest na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci spędzają w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
• jedna piątą przeznaczamy na zajęcia dydaktyczne,

 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00

6.00 – 8.30 

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy dowolne indywidualne i w grupach, według zainteresowań
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

 

8.30 - 9.30

 •  przygotowanie do śniadania  
 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
 • śniadanie
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • zabawy ruchowe i taneczne

 

9.30 – 10.30

 • zajęcia organizowane w sali lub na powietrzu przez nauczycielkę prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową
 • w grupach młodszych zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

10.00 – 11.30 

 • pobyt na powietrzu, gry i zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • spacery, wycieczki,
 • obserwacje przyrodnicze
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej  tywności dziecka i wspierające integrację

 

 11.30 – 12.00

 • powrót z ogrodu przedszkolnego, czynności samoobsługowe w szatni

 

12.00 – 13.00

 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
 • obiad - praca nad prawidłowym przeżuwaniem pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw
 •  posługiwaniem się łyżką i widelcem, wdrażanie dzieci do samoobsługi, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
 • w grupach młodszych przygotowanie do odpoczynku, doskonalenie samodzielnego zdejmowania odzieży.

 

13.00 – 14.30  

 • w grupach młodszych odpoczynek poobiedni –w tym słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. Ubieranie się dzieci.
 • w grupach starszych zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne

  

 

14.00 – 15.00 

 • podwieczorek
 • zajęcia dodatkowe 
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych

  

15.00 – 17.00 

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • czynności opiekuńcze
 • rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym, kompensacyjnym i wychowawczym,
 • prace porządkowe.
 

W naszej placówce oprócz trzech podstawowych posiłków dzieci codziennie otrzymują owoce surowe lub suszone. W każdej sali zapewniamy wodę mineralną. Latem, gdy dzieci przebywają na powietrzu, napoje są wynoszone. Jadłospis przedszkolny ustalany jest z tygodniowym wyprzedzeniem, wisi w widocznym miejscu, zaraz przy wejściu do budynku. Dzieci spożywają na stołówce urozmaicone posiłki. Dostosowujemy potrawy do diet dziecięcych.

Dzieci uczestniczą w przygotowywaniu śniadań i podwieczorków – z podanych produktów w dowolny sposób przygotowują sobie kanapki, samodzielnie smarują pieczywo.

 

Starszaki pełnią dyżury na stołówce przedszkolnej.