Deklaracja dostępności Strona Internetowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie

Przedszkole Nr 2 w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole2.augustow.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Elementy aktywne w serwisie nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy (kryteria WCAG: 2.1.1 - Poziom „A”).
 • Brak możliwości zmiany kontrastu strony i wielkości czcionki tekstu (czarne tło - żółte litery, zmiana wielkości czcionek).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Krzywicka.
 • E-mail: przedszkole2@post.pl
 • Telefon: 535 199 583

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Augustowie
 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24
 • E-mail: przedszkole2@post.pl
 • Telefon: 535 199 583

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Adres stały: 16-300 Augustów, ul. Kopernika24 (obecnie w remoncie) Siedziba tymczasową placówki jest adres: 16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 41
2.
Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
3. Na wprost znajduje się szatnia dzieci oraz korytarz prowadzący do sal dydaktycznych na parterze. Po lewej stronie jest sekretariat i gabinet dyrektora.
4. Budynek jest wielopoziomowy (2 poziomy parter i I piętro) – brak windy, są schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
5. Na pierwszym piętrze są sale dydaktyczne.
6. Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
7. W odległości 15m znajduje się parking wewnętrzny bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej
8. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
9. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://www.przedszkole2.augustow.pl był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana jest migracja serwisu do usługodawcy hostingowego zapewniającego zgodność z WCAG 2.1. Obecny usługodawca nie jest zainteresowany rozwojem usługi w kierunku zgodności z WCAG 2.1.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08