Zajęcia

korekcyjno - kompensacyjne

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone w roku szkolnym 2018 / 2019 miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
(umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy: czytania, pisania, liczenia.
Zajęcia miały za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe
i intelektualne dzieci oraz pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dzięki przeprowadzonym zajęciom korekcyjno-kompensacyjnych dzieci potrafiły pokonać trudności uniemożliwiające im uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu a następnie w szkole. Starałyśmy się korygować odchylenia od normy, wyrównywałyśmy braki w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowałyśmy przyczyny i przejawy zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania. Starałayśmy się rozwijać również funkcje językowe, spostrzeżeniowe i wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne, motoryczne oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08